Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web plinko-vn.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đã quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung và tài liệu trên trang web plinko-vn.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến hình ảnh, văn bản, logo, biểu đồ, video và các tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của plinko-vn.top hoặc các bên sở hữu tương ứng.

Không được sao chép, tái bản, sửa đổi, trưng bày công khai, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

  • Bạn có quyền sử dụng trang web này chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được tạo ra bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ dữ liệu hoặc thông tin được cung cấp trên trang web này.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng trang web plinko-vn.top, bạn đồng ý tuân thủ các quy định sau:

- Không vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào.

- Không tiết lộ thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép của họ.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web hoặc điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là sự đồng ý với các thay đổi đó.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc thông tin có trong nó.
  • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ hoạt động liên tục, an toàn và không bị lỗi.